ހައިކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ

މި ސަފްހާއިން ފެނިވަޑައިންނަވާނީ ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގެ ސްޓޭޓަސް، މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުމާ ހަމައަށެވެ.